ul. Wyzwolenia 1b, 42-624 Ossy
(+48) 602 330 921 jerzy@lampart.info.pl

Znaki towarowe

prawa ochronne na znaki towarowe

Znakiem towarowym może być każde oznaczenie przedstawione w sposób graficzny lub takie, które da się w sposób graficzny wyrazić, jeżeli oznaczenie takie nadaje się do odróżniania w obrocie towarów jednego przedsiębiorstwa od tego samego rodzaju towarów innych przedsiębiorstw.

Znakiem towarowym, może być w szczególności:

  • znak słowny, wyraz, na przykład „lampart”, lam lub akronim LAM, lecz wtedy jako znak słowny należało by uznać jego brzmienie „el a em” czyli „elaem”, podobnie jak w oznaczeniu „PZM” i „pezetem”;
  • rysunek, ornament lam1
  • kompozycja kolorystyczna ornam1
  • forma przestrzenna, w tym forma towaru lub opakowania
  • a także melodia lub inny sygnał dźwiękowy nut1

Sporo przykładów różnych kategorii znaków przedstawia strona EUIPO (dawniej OHIM) https://oami.europa.eu/ohimportal/pl/trade-marks-examples

Przez uzyskanie prawa ochronnego nabywa się prawo wyłącznego używania znaku towarowego na całym obszarze Rzeczypospolitej Polskiej. Na terenie Unii Europejskiej możliwa jest rejestracja wspólnotowego znaku towarowego. Kolejną możliwością uzyskiwania rejestracji w krajach w Unii i spoza Unii jest Porozumienie Madryckie, gdzie z udziałem Światowej Organizacji Ochrony Własności Intelektualnej WIPO z siedzibą w Genewie możliwe jest uzyskanie ochrony znaku towarowego w ponad 80 krajach świata.

Czas trwania prawa ochronnego wynosi dziesięć lat od daty zgłoszenia znaku towarowego i może zostać, na wniosek uprawnionego, przedłużony na kolejne okresy dziesięcioletnie.

znak-rejestracji-RCo należy przygotować w celu zgłoszenia znaku towarowego

Dokumentacja zgłoszeniowa obejmuje szereg elementów:

wniosek o udzielenie ochrony na znak towarowy, czyli kto jest zgłaszającym, imię nazwisko lub imiona i nazwiska (gdy zgłaszają wspólnie wymagany jest regulamin wspólnego korzystania ze znaku) lub nazwa firmy, a w zależności od powyższego inne dane jak: Pesel, NIP, Regon, KRS. Ponadto adres zgłaszającego.

znak towarowy, czyli oznaczenie słowne lub słowno – graficzne (w postaci pliku graficznego, zwykle jpg, png, pdf).

zakres ochrony w postaci listy towarów i usług. Zakres ten jest często wyliczany w KRS, czy w zakresie działalności gospodarczej. Jednakże nie jest to najlepsze źródło pozyskania informacji z uwagi na mnogość zakresów działania i ich nadmiarowość. Sporo z wyliczonych tam działalności nigdy nie jest realizowanych w praktyce. Zawartość strony www zgłaszającego również daje pewien niepełny obraz zakresu działania. Ilość zadeklarowanych propozycji towarów i usług decyduje o kosztach ochrony. Czym więcej tzw. klas (maksymalnie może ich być 45 – tzw. klasyfikacja nicejska) tym droższa ochrona. Tę listę uzgadniamy ze zgłaszającym.

pełnomocnictwo, którego przykład dostępny jest w menu – pełnomocnictwo.