ul. Wyzwolenia 1b, 42-624 Ossy
(+48) 602 330 921 jerzy@lampart.info.pl

Zakres działania

Przygotujemy dokumentację dla uzyskania ochrony prawnej wynalazków, wzorów użytkowych i wzorów przemysłowych oraz ochrony znaków towarowych w kraju i za granicą.

Wykonujemy badania: stanu techniki, poziomu wynalazczego w wybranych dziedzinach wiedzy, zdolności ochronnej rozwiązań technicznych, możliwości w miarę pewnej – bezkolizyjnej rejestracji znaków towarowych oraz opracowujemy opinie prawne w dziedzinie własności przemysłowej.

Prowadzimy wszelkie czynności przed Urzędem Patentowym Rzeczypospolitej Polskiej UPRP, Europejskim Urzędem Patentowym EPO, Urzędem Unii Europejskiej ds.Własności Intelektualnej EUIPO, dotyczące rejestracji wspólnotowego znaku towarowego oraz wspólnotowego wzoru przemysłowego, Światową Organizacją Ochrony Własności Intelektualnej WIPO (głównie w procedurze międzynarodowych zgłoszeń wynalazków w ramach porozumienia Patent Cooperation Treaty PCT), a także przed sądami cywilnymi i administracyjnymi w sprawach związanych z uzyskaniem i kontynuacją ochrony prawnej rozwiązań technicznych i znaków towarowych dla osób krajowych i zagranicznych.

W charakterze pełnomocnika zastępujemy w sprawach spornych przed urzędami patentowymi i sądami powszechnymi, cywilnymi i administracyjnymi w sprawach dotyczących prawa własności przemysłowej i nieuczciwej konkurencji.

Udzielamy porad, konsultacji w zakresie ochrony praw własności przemysłowej, wynalazczości oraz w zakresie zwalczania nieuczciwej konkurencji.

Na kilku uczelniach krajowych prowadzę także wykłady i seminaria na temat ochrony własności intelektualnej.

Uwaga: dla młodych twórców „na dorobku” porady na ulgowych warunkach a nawet w szczególnych warunkach za darmo!

Ceny usług są skalkulowane na podstawie Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 2 grudnia 2003r. w sprawie opłat za czynności rzeczników patentowych (Dz.U. Nr 212, poz. 2076, sprost. Dz.U. z 2004r. Nr 24, poz.218).
Ceny usług określone w cennikach mogą być przedmiotem negocjacji na żądanie klienta.
Cena usługi stanowi honorarium, które obejmuje wynagrodzenie za wykonanie usługi i poniesione koszty, ale za wyjątkiem kosztów opłat urzędowych, skarbowych i sądowych.

Rzecznikiem patentowym jestem od 1997 roku, a europejskim rzecznikiem od 2004 roku.