ul. Wyzwolenia 1b, 42-624 Ossy
(+48) 602 330 921 jerzy@lampart.info.pl
(+48) 696 102 373 malgorzata@lampart.info.pl

Wzory przemysłowe

prawa z rejestracji wzorów przemysłowychWłaścicielowi zarejestrowanego wzoru wspólnotowego przyznaje się wyłączne prawo do jego używania i zakazywania osobom trzecim jego używania, jeżeli nie wyraził on na to zgody (art. 19 Rozporządzenia 6/2002). Przy czym aby taką ochronę uzyskać, zgodnie z brzmieniem przepisów art. 3-7 tego Rozporządzenia, wzór wspólnotowy musi dotyczyć wytworu lub jego części, musi być nowy i posiadać indywidualny charakter, a zatem przed datą zgłoszenie nie może być upubliczniony żaden identyczny wzór, a dodatkowo musi się on wyróżniać na tle tego, co już jest dostępne na rynku. Przedmiotem ochrony prawa z rejestracji wzoru przemysłowego jest więc postać produktu, jego zewnętrzny wygląd w takiej formie, w jakiej został zgłoszony. Analogiczne przepisy zostały zawarte w krajowej ustawie Prawo własności przemysłowej.


Wzorem przemysłowym jest nowa i posiadająca indywidualny charakter postać wytworu lub jego części, nadana mu w szczególności przez cechy linii, konturów kształtów, kolorystykę, strukturę lub materiał wytworu oraz przez jego ornamentację.
Przez uzyskanie prawa z rejestracji nabywa się prawo wyłącznego korzystania z wzoru przemysłowego na całym obszarze Rzeczypospolitej Polskiej.
Czas trwania prawa z rejestracji wynosi dwadzieścia pięć lat (w pięcioletnich okresach ochrony) od daty dokonania zgłoszenia wzoru przemysłowego w Urzędzie Patentowym.


Wzór przemysłowy nie obejmuje cech produktu wynikających wyłącznie z jego funkcji technicznej (art. 8 powołanego Rozporządzenia 6/2002), zatem elementy, które zostały zawarte we wzorze ze względu na jego funkcję użytkową nie będą korzystały z ochrony.


Ustaleniu zakresu ochrony jaka wynika z udzielonego prawa z rejestracji wzoru przemysłowego służą zawarte w zgłoszeniu rysunki oraz pomocniczo opis (mogący maksymalnie zawierać 100 słów), ponieważ to na ich podstawie określa się istotne elementy wzoru, których powielenie przesądza o naruszeniu prawa wyłącznego.

Co należy przygotować w celu zgłoszenia wzoru przemysłowego

kart1Dokumentacja zgłoszeniowa obejmuje szereg elementów:

wniosek o rejestrację wzoru przemysłowego, czyli kto jest zgłaszającym, imię nazwisko lub imiona i nazwiska (gdy zgłaszają wspólnie wymagany jest regulamin wspólnego korzystania ze znaku) lub nazwa firmy, a w zależności od powyższego inne dane jak: Pesel, NIP, Regon, KRS. Ponadto adres zgłaszającego. W tego typu zgłoszeniach podaje się także autora wzoru przemysłowego – jego imię, nazwisko, adres.

wzór przemysłowy, jego widoki, fotografie, a najlepiej wykonane linią. Maksymalna liczba różnych widoków wspólnotowego wzoru przemysłowego jest ograniczona do siedmiu. Widok wzoru przemysłowego, bez obecności elementów tła, może być dostarczony w postaci plików graficznych, zwykle jpg, png, pdf.

nazwa wzoru przemysłowego, jest to jego nazwa rodzajowa, informacyjna, np. „tarcza zegara ściennego”. Rodzaje towarów określa Międzynarodowa Klasyfikacja Wzorów Przemysłowych, zwana klasyfikacją lokareńską.
Dla przykładu –
KLASA 10 – Zegary, zegarki, manometry inne przyrządy do pomiaru, kontroli i sygnalizacji

PODKLASA  07 – obudowy, tarcze, wskazówki i inne akcesoria

Lecz czy jest możliwa rejestracja niewidocznych części zegara pokazanych na tej www, tzw. „werku” zegara?  Od odpowiedzi na takie i inne pytania są oczywiście rzecznicy patentowi.

pełnomocnictwo, którego przykład dostępny jest w menu – pełnomocnictwo